Pravidla tomboly Stopa pro život

Po skončení každého závodu Stopa pro život, budou všichni, kdo do určeného data splní podmínky uvedené v těchto pravidlech, zařazeni do slosování o věcné ceny (tombola Stopa pro život). Níže najdete konkrétní pravidla tomboly Stopa pro život.

Název soutěže

Tombola Stopa pro život. Tombola je doprovodnou akcí závodů Stopa pro život, více informací o závodech na www.stopaprozivot.cz.

Organizátor soutěže Tombola Stopa pro život

Organizátorem soutěže je Bretton s.r.o., Bělčická 2841/13, 141 00, Praha 4, IČO: 45275149

Podmínky účasti

Po každém závodu Stopa pro život proběhne slosování o věcné ceny, přičemž do tohoto slosování budou zařazeny osoby, které k určenému datu splní podmínky pro zařazení do slosování. Podmínkou účasti v Tombole Stopa pro život ve vztahu ke každému závodu je řádná registrace formou vyplnění a podepsání registračního lístku tomboly.

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, svéprávná a starší 15 let (v případě, že jsou pod fyzickou osobou zaregistrovány děti fyzické osoby, vztahují se ustanovení těchto Podmínek i na tyto děti, které v případě, že jsou mladší 18 let, jsou zastoupeny svými zákonnými zástupci). Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Ze soutěže budou vyloučeni rovněž účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.

Masters Tombola

Po skončení posledního závodu navíc proběhne Masters Tombola, do níž budou zařazeni všichni účastníci tombol z jednotlivých závodů. To Masters Tomboly může být každý účastník zařazen jen jednou, i když se účastnil více tombol jednotlivých závodů. Účastník je do slosování Masters Tomboly zařazen ve vztahu k jednotlivému závodu i tehdy, pokud v rámci slosování Tomboly Stopa pro život ve vztahu k tomuto závodu vyhrál cenu.

Výhra a její převzetí

Porota vylosuje výherce cen po skončení každého jednotlivéhozávod Stopa pro život. Porota bude složena z členů týmu Organizátora. MastersTombola bude losována do konce března 2023.

Výherci získají ceny od partnerů série závodů Stopa pro život. Výherci budou kontaktováni organizátorem buď v den závodu ihned po losování s možností okamžitého převzetí výhry nebo budou kontaktování nejpozději do týdne po termínu závodu. Informace o výhře bude výherci organizátorem zaslána prostřednictvím e-mailu. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní zprávy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat. Výhry budou výhercům předány formou po vzájemné dohodě.Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen.

Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže jakéhokoliv účastníka dle vlastního uvážení.

Práva a povinnosti organizátora soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady emailové adresy výherce nebo jiné závady v přenosu dat. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě, že porota učiní v rámci Tomboly Stopy pro život jakékoli rozhodnutí, je toto rozhodnutí poroty bude ve všech směrech konečné a závazné.

Osobní údaje

Registrací do tomboly účastník: a) uděluje pořadateli a organizátorovi soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy, kterou pořadateli poskytne v souvislosti se svou účastí v soutěži, pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; b) uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které v souvislosti se svou účastí v soutěži pořadateli poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu neurčitou; též s jejich zveřejněním pod uživatelským jménem ve sdělovacích prostředcích, reklamních a propagačních materiálech pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.

Pravidla soutěže, rozhodné právo

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti na www.bretton.cz/tombola. Tato soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. Tombola Stopa pro život není tombolou ve smyslu § 62 zákona o hazardních hrách, přičemž označení “Tombola Stopa pro život” je zde užíváno z marketingových důvodů.